‘ANGLO-LOGOS’ 64 -05 IUNIE, 2020
5 June 2020
‘ANGLO-LOGOS’ 66 -03 IULIE, 2020
3 July 2020

‘ANGLO-LOGOS’ 65 –19 IUNIE, 2020

-‘A nod is as good as a wink‘ este o expresie familiară, cu valoare proverbială, despre a cărei sonoritate se poate afirma, cu deplin temei, că este aptă de a frapa vorbitorii de astăzi ai limbii engleze prin modernitatea combinaţiei sale lexicale. Fapt este, însă, că ea îşi are “obârşia” în Anglia secolului al 16-lea.

-Traductibilă, textual, prin: “Un dat din cap în semn de încuviinţare valorează la fel de mult precum făcutul cu ochiul“, ea semnifică, la nivel metaforic: “O aluzie/ un semn/ un gest/ sau, după caz, o privire subtilă ori cu subînţeles este suficientă/ sau de ajuns pentru a face pe cineva să-şi dea seama de un anumit lucru, …respectiv: pentru a pricepe ce se întâmplă/ sau pentru a realiza despre ce este vorba“.

-Insolitul expresiei, respectiv semnificaţia total diferită faţă de înţelesul din prezent se remarcă, potrivit documentariştilor acesteia, în varianta ei mai lungă din cuprinsul unuia dintre volumele epistolare: ‘Letters’ (“Scrisori”), purtând semnătura anticarului englez, Joseph Ritson /1752-1803/,şi publicat în anul 1793:

 • A nod is as good as a wink to a blind horse‘.
 • Că-i semn de încuviinţare ori tras cu ochiul, la fel cântăreşte pentru un cal fără vedere“.

-Această versiune face trimitere –în sens figurat şi în cheie peiorativă, desigur– la inutilitatea/ absurdul/ sau ridicolul semnelor adresate unui cal orb (‘blind horse‘), …cu alte cuvinte, unei persoane care nu este capabilă/ deschisă/ ori dispusă să recepteze subtilitatea mesajului   nonverbal.

-Potrivit lexicologilor, odată cu secolul al 19-lea, sintagma blind horse a fost eliminată din expresie, care a dobândit, astfel, accepţia sa actuală.

******** 

-Expresia idiomatică de extracţie engleză, cu valenţe de proverb: ‘A golden key can open any door‘…în redare literală: O cheie de aur poate deschide orice uşă“, …cu variantele de echivalare:Cheia de aur descuie…/ ori desferecă toate uşile/ sau toate porţile“, …respectiv:Aurul e cheia care merge…/ sau care se potriveşte la toate încuietorile” ilustrează, cât se poate de vădit, un crud adevăr mercantil cu forţă axiomatică, indiferent de timp ori spaţiu geografic.

-Pe parcurs, expresia a îmbrăcat şí forme precum: ‘There is no lock but a golden key will open it‘ = “Nu-i încuietoare pe care o cheie de aur (în sensul metaforic, evident, de bani/ ori foloase materiale substanţiale) să n-o poată deschide“, …sau: ‘No lock will hold against the power of gold‘ = “Niciun lacăt/ ívăr/ zăvor/ sau încuietoare nu rezistă în faţa puterii aurului“. Cu toate acestea, primul autor semnalat de către specialişti ca utilizator al expresiei, în forma cel mai des folosită astăzi este scriitorul, poetul, dramaturgul şi curteanul englez, John Lyly /c.1553/1554-1606/, faimosul iniţiator al “Eufuismului” (engl.: ‘Euphuism’, varianta engleză a “Manierismului” european), în scrierea sa din anul 1580:  ‘Euphues and His England’ (“Euphues şi Anglia lui”)

-‘A golden key can open any door‘ a dobândit popularitate semnificativă de-abia în secolul al 20-lea, odată cu o producţie cinematografică britanică de referinţă din anul 1969, intitulată: ‘The Magic Christian’. Expresia-proverb este însăşi “cheia” acestui film zguduitor, în fapt, o satiră necruţătoare –de cele mai multe ori cu accente de o duritate extremă–, îndreptată împotriva cupidităţii şi a vanităţilor umane: în mod specific, asupra unor personaje sinistre din angrenajul sistemului capitalist şi care, în virtutea uriaşei lor influenţe şi puteri financiare, ademenesc cu bani şi manipulează, cu cinism, semeni de condiţie materială precară, punându-i, în schimb, în situaţii de umilinţă şi înjosire fără margini.

******** 

-Legendara marionetă, Mr. Punch(“Dl. Punch“) este personajul inspirator al expresiei comparative: ‘(As) Pleased as Punch‘, a căreitraducere literală: “La fel de încântat precum Punch” a dobândit accepţia generală: “Foarte…/ peste poate sau peste măsură de…/ extrem sau nespus de mulţumit/ bucuros/ încântat/ ori satisfăcut“// sau încântat la culme“.

-Numele Punch derivă de la Polichinello (sau ‘Punchinello‘, conform unei variante grafice foarte comune), o marionetă reprezentativă pentru “Commedia dell’arte”, una dintre formele teatrului de improvizaţie, originară din Italia secolului al 16-lea şi practicată până în ziua de astăzi în Europa, dar şi în Marea Britanie.

-Personaj de un comic grotesc, descris drept infatuat, mulţumit de sine şi veşnic încântat de răutăţile şi ticăloşiile la care se deda, Punch îşi clama, de fiecare dată, biruinţa nefastă asupra victimelor sale prin exclamaţia, devenită celebră: ‘Thát’s the way to do it!’ (“Uite-aşa se face!”)

-Reprezentaţiile teatrale cu Punch au început, în Marea Britanie, în epoca Restauraţiei monarhice din secolul al 17-lea. Una dintre intrările din anul 1666 ale “Jurnalului lui Samuel Pepys” (‘The Diary of Samuel Pepys’) [n.b.: Samuel Pepys /1633-1703/, autor de romane şi cronicar din perioada domniei regelui Charles al II-lea al Angliei] …evidenţia originea italiană a acestor spectacole tematice, ca şi imensa popularitate de care se bucurau încă de pe atunci:

 • ‘I with my wife went by coach to Moorefields, and there saw Polichinello, which pleases me mightly‘.
 •  “Eu şi cu a mea soaţă am purces cu trăsura la Moorefields, şi acolo am văzut Polichinello, care-mi e pe plac negrăit de mult“.

-‘As pleased as Punch‘ este, la ora actuală, forma cea mai comună a expresiei, dar, la vremea inventării sale, lexicologii britanici semnalează ca fiind la fel de uzuală varianta: ‘As proud as Punch‘ (“La fel de fălos/ sau de mândru precum Punch“). Şi tot de la aceste voci autorizate aflăm faptul că scriitorul Charles Dickens /1812-1870/ –cel mai prestigios romancier al epocii victoriene– folosea  interschimbabil cele două variante ale expresiei în romanele sale:

‘David Copperfield’, publicat în anul 1850:

 • ‘I am as proud as Punch to think that I once had the honour of being connected with your family’.
 • Mă mândresc peste poate când mă gândesc că mi-a fost dată, cândva, cinstea de a fi întreţinut legături cu familia domniei-tale”.

…respectiv: ‘Hard Times’ (“Timpuri grele”), publicat în 1854:

 • ‘When Sissy got into the school here, her father was as pleased as Punch‘.
 • “Atunci când Sissy a mers la şcoala de aici, tatăl ei a fost neînchipuit de mândru“.

******** 

-Înţelesul termenilor individuali din compunerea expresiei: ‘(To use) A sledgehammer to crack a nut‘, şi anume:(A folosi) Un baros pentru a sparge o nucă” dă întreaga măsură a conotaţiei acesteia: “A recurge la mijloace/ resurse/ sau forţe exagerat de multe, respectiv de mult prea mari proporţii pentru a rezolva lucruri sau probleme minore“/ ori:A face uz de metode prea drastice/ sau radicale pentru a rezolva un anumit lucru“. În limba română, pentru forma engleză a acestei expresii idiomatice, există expresii familiare sinonime precum: “A tăia capul ca să-ţi treacă…/ ori ca să te lase migrena“/ sau:A te folosi de un tun ca să omori un purice“.

-‘Sledge‘ a fost, la origini, denumirea acestui tip de ciocan din fier, de mari dimensiuni, întrebuinţat pentru prima oară în Anglia secolului al 15-lea şi definit, în limba română, prin termenul: “baros“: or forma sledgehammer este, practic, un pleonasm (ştiut fiind că ‘hammer‘ este denumirea curentă, din limba engleză, pentru “ciocan“)

-Această expresie eminamente …”disproporţionată” s-a născut, însă, în America anilor 1850, …’a sledgehammer to crack a nut‘ reprezentând una dintre numeroasele ei variante care s-au perpetuat până în prezent, impunându-se în detrimentul celorlalte, dispărute, treptat, din uzanţa lexicală.

-Lingviştii documentrişti ai expresiei atrag atenţia asupra faptului că, practic, aproape tot ceea ce este de mici dimensiuni şi, implicit, uşor de zdrobit –simbolizat de alune sau nuci ori de insecte precum muşte sau ţânţari– a căzut, din punct de vedere lexical, sub greutatea …barosului. Prima victimă a “necruţătoarei” unelte lexicale a fost o umilă muscă, aşa cum reiese, bunăoară, dintr-o povestire publicată în anul 1878, în paginile unui ziar din Gettysburg, Pennsylvania, S.U.A:

 • ‘Don’t worry over little ills of life. It is like taking a sledgehammer to kill a fly‘.
 • “Nu vă faceţi griji cu privire la micile neajunsuri ale vieţii. E ca şi cum ai pune mâna pe un baros ca să striveşti o muscă“.

-“Nucile” şi “alunele” au intrat în …peisaj ceva mai târziu, fapt dovedit, între altele, de un articol publicat, potrivit cercetătorilor literari, în cuprinsul unui număr din primăvara anului 1893 al unei gazete din Reno, Nevada, S.U.A.:

 • ‘We know some men who are always looking for a sledgehammer to crack a peanut‘.
 • “Cunoaştem nişte oameni care sunt tot timpul în căutarea unui baros pentru a sparge o alună“.

-Pe de altă parte, conform aceloraşi experţi, “ţânţarul” figurează, de pildă, într-un enunţ din cuprinsul cărţii: ‘Industrial America in The World War’ (“America industrială în timpul Războiului Mondial”), publicată în anul 1923, sub semnătura lui Grosvenor B. Clarkson /1882-1937/, director al Consiliului Apărării Naţionale al S.U.A. în perioada Primului Război Mondial:

 • ‘The Board never used a sledgehammer to kill a gnat‘.
 • “Consiliul nu s-a folosit niciodată de un baros ca să omoare un ţânţar“.

 -Primele exemple în formă scrisă ale formei actuale a expresiei: ‘a sledgehammer to crack a nut‘ datează din jurul anilor 1950, rămânând de domeniul speculativului dacă forma curentă provine dintr-o reformulare a variantelor: ‘crack a peanut(“a sparge o alună“) sau crack a gnat(“a strivi un ţânţar“), …respectiv dacă ea ar putea fi rezultatul unei combinaţii dintre aceste două variante, relativ asemănătoare din punct de vedere al sonorităţii segmentelor lexicale constitutive: [-nut], respectiv [-nat].

******** 

-Dacă expresia anterioară se caracterizează printr-un grad foarte ridicat de transparenţă semantică, expresia imperativă: ‘Keep your powder dry‘ este dilematică prin excelenţă din punct de vedere al identificării semnificaţiei de profunzime: şi aceasta întrucât, ceea ce, la nivel formal –deci ad litteram– se traduce prin: “Păstrează-ţi pulberea uscată” are, în fond, accepţia metaforică: “Ţine-te bine sau Fii tare// Calmează-te sau Păstrează-ţi calmul// Nu te descumpăni// Nu te pierde cu firea// Nu-ţi irosi forţele/ potenţialul/ sau resursele“.

-Această expresie idiomatică informală face, totuşi, aluzie la praful de puşcă pe care soldaţii aveau îndatorirea de a-l menţine uscat, pentru a-l putea folosi, în orice moment, pe câmpul de luptă. Acest îndemn îi este atribuit celebrului lider politic şi militar englez, Oliver Cromwell /1599-1658/, Lord Protector al Federaţiei Republicane a Angliei, Scoţiei şi Irlandei, din anul 1653 şi până la moartea sa. Un autor irlandez din secolul al 19-lea, Edward Hayes consemna, în paginile unei antologii de balade istorice, publicată în anul 1857, următoarele:

 • «There is a well-authenticated anecdote of Cromwell. On a certain occasion, when his troops were about crossing a river to attack the enemy, he concluded an address in the usual fanatic terms, with these words: ‘Put your trust in God; but mind to keep your powder dry‘».
 • «Circulă o istorioară bine documentată despre Cromwell. Cu un prilej anume, pe când trupele lui se pregăteau să traverseze un râu spre a ataca tabăra inamică, acesta li s-a adresat soldaţilor, încheind cu obişnuitele vorbe înflăcărate: “Puneţi-vă nădejdea în Dumnezeu; fiţi, însă, cu grijă să vă ţineţi firea“».  

-Versiunea completă a expresiei inspirată de zelul patriotic cromwellian, şi anume: Trust in God and keep your powder dry, prezentă în mai multe texte din secolul al 19-lea, atestă faptul că îndemnul keep your powder drydin partea a doua a versiunii în cauză avea, în opinia cercetătorilor literari, calitatea unui fel de garanţie suplimentară. Acest lucru reiese, de altfel, fără echivoc, dintr-un fragment de text identificat în paginile unui număr din anul 1908 al “Suplimentului literar al ziarului The Times” (‘The Times Literary Supplement’):

 • ‘In thus keeping his powder dry, the bishop acted most wisely, though he himself ascribed the happy result entirely to observance of the other half of Cromwell’s maxim‘.
 • Păstrându-şi,astfel, cumpătul, episcopul a acţionat cât se poate de înţelept, cu toate că el însuşi a pus, întru totul, fericitul deznodământ pe seama celei de-a doua jumătăţi a maximei lui Cromwell“.

********