Ascultă Radio România Cultural Live

OPEN CALL Time has fallen asleep in the afternoon sunshine / EXPLORING PLUREALITIES Deadline: 10 mai 2022

03 Mai 2022, 08:08

Invitație deschisă pentru a participa în cadrul producției artistei Mette Edvardsen (Norvegia), ”Time has fallen asleep in the afternoon sunshine”, în cadrul proiectului ”EXPLORING PLUREALITIES”. Un proiect de cooperare bilaterală între Asociația 4Culture (România) și coregrafa și artista Mette Edvardsen (Norvegia).

Apelul este adresat artiștilor români interesați să lucreze cu text (în română și engleză), în contexte performative situate în afara spațiului blackbox, pentru a se alătura cercetării și producției unei serii adaptate de prezentări publice a lucrării "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" de Mette Edvardsen.

Participarea este remunerată și include perioada de cercetare și producție (online și offline) din mai-iulie 2022, cu prezentări publice în 5, 6 și 7 iulie, la București. Ulterior, vor fi programate prezentări suplimentare în iulie și august 2022.

Propunerile vor fi redactate în română și engleză și se trimit pe adresa: coordination@4culture.ro. Acestea vor include:

  • CV / biografie
  • portofoliu (dacă este cazul)
  • scurtă scrisoare de intenție (maxim 1 pagină)

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile aici: http://exploringplurealities.com/carti-vii/

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un grup de oameni/performeri memorează câte o carte aleasă de către ei pentru Time has fallen asleep in the afternoon sunshine. Împreună, acești oameni alcătuiesc o colecție de bibliotecă ce constă în cărți vii. Cărțile își pierd timpul prin bibliotecă, plimbându-se de colo-colo, citind alte cărți de pe rafturi, pregătite să fie consultate de către un vizitator. Vizitatorii bibliotecii aleg o carte pe care ar vrea să o citească, iar cartea conduce cititorul într-un loc din bibliotecă sau afară, la o plimbare, în timp ce își recită conținutul (și interpretări posibil valide).

Această idee a unei biblioteci de cărți vii vine de la romanul lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451, o viziune futuristă a unei societăți în care cărțile sunt interzise, deoarece sunt considerate periculoase, iar fericirea trebuie obținută prin absența cunoașterii și a gândului individual. Numărul 451 reprezintă temperatura la care hârtia cărții începe să ardă. Din moment ce cărțile sunt interzise în societate, oamenii dintr-o comunitate clandestină încep să memoreze conținutul cărților pentru a le prezerva în viitor.

Citim cărți pentru a ne aminti și le scriem pentru a uita. A memora o carte sau, într-un mod mai poetic, „a învăța o carte pe de rost”, înseamnă cumva o rescriere a acelei cărți. În procesul memorării, cititorul ajunge, pentru un moment, să îi ia locul scriitorului sau, mai degrabă, el/ea devine cartea însăși. Poate abilitatea de a învăța o carte pe de rost ține de alegerea cărții, de timpul investit și, poate, de aptitudini. Dar, oricât de mult sau bine înveți ceva pe de rost, trebuie să continui să repeți, altminteri vei uita din nou. Poate până ajungi la sfârșit, uiți începutul. A învăța o carte pe de rost este o activitate și un efort menținut. Nu există nimic final sau material de obținut, practica învățării unei cărți pe de rost fiind un proces continuu de amintire și uitare.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creația lui Mette Edvardsen este situată în domeniul artelor performative ca performer și coregraf. Chiar dacă unele lucrări ale sale explorează alte medii sau alte formate, precum video, cărți și scriere, interesul ei a stat întotdeauna în relația dintre artele performative ca practică și ca situație. A lucrat din 1994 ca dansatoare și performer pentru un număr de companii și proiecte și își dezvoltă propriile lucrări din 2002. Își prezintă creațiile internațional și continuă să dezvolte proiecte cu alți artiști, atât drept colaborator, cât și ca performer. O retrospectivă a lucrărilor sale a fost prezentată la Black Box Theatre în Oslo, în 2015 și în cadrul programului Idiorritmias, la MACBA, în Barcelona, 2018. Proiectul său, Time has fallen asleep in the afternoon sunshine este în desfășurare din 2010, a fost prezentat de două ori la Kunstenfestivaldesarts, în Bruxelles, în 2013 și 2017, la Bienala din Sydney, în 2016, la Index Foundation, în Stockholm, 2019, la prima ediție a Bienalei din Oslo, în 2019-2020, în cadrul expoziției Trust & Confusion la Tai Kwun Arts, în Hong Kong, în 2021, la Bienala din Sao Paulo 2021. Ea va prezenta numeroase lucrări la Amant, în New York, în 2022 și va dezvolta un proiect în rezidență la Les Laboratoires d’Aubervilliers, în Paris, în 2022/2023.

Mette Edvardsen este susținută structural de Norsk Kulturråd (2021-2025), BUDA Arts Centre Kortrijk (2017-2021) și a fost artist asociat la Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie (Franța) pentru perioada 2019-2021. În prezent, își finalizează cercetarea ca doctorand la Academia Națională de Arte Oslo.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Despre EXPLORING PLUREALITIES:

Prin implementarea unor activități transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane, proiectul EXPLORING PLUREALITIES urmărește dezvoltarea audienței și susținerea creatorilor de artă contemporană din România, în parteneriat cu artista norvegiană Mette Edvardsen și în cooperare cu artiști și profesioniști români și internaționali. Creând un cadru favorabil pentru dezvoltarea artei, prin oportunități de evoluție profesională – job shadowing și mentorat, proiectul implementat de Asociația 4Culture propune o abordare progresivă, bazată pe analiza și prospectarea direcțiilor inovatoare, prin identificarea și asumarea formatelor artistice de tip hibrid.

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 963.612 lei (195.288,49 euro)

Durată: 24 luni

www.exploringplurealities.com

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

 

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice.

Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

 

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Open invitation for artists

"Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" / EXPLORING PLUREALITIES

Deadline: May 10, 2022

 

Open invitation to participate in Mette Edvardsen's production "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine" within the "EXPLORING PLUREALITIES" project. A bilateral cooperation project between 4Culture Association (Romania), choreographer and artist Mette Edvardsen (Norway).

We are looking for Romanian artists familiar in their own practice / interested to work with text (Romanian and English) and feel comfortable in performative contexts outside the blackbox space, to join the research and production of a new adapted series of public presentations of "Time has fallen asleep in the afternoon sunshine", by Mette Edvardsen.

The participation is paid and includes the research and production period (online and offline) from May - July 2022, with public presentation on 5, 6, 7July in Bucharest. Further presentations will be scheduled also in July and August 2022.

Proposals will be written in Romanian and English and sent to: coordination@4culture.ro. These will include:

  • CV / biography
  • portfolio (if applicable)
  • short letter of intent (maximum 1 page)

More details on the project are available here: http://exploringplurealities.com/en/carti-vii/

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For Time has fallen asleep in the afternoon sunshine a group of people / performers memorize a book of their choice. Together they form a library collection consisting of living books. The books are passing their time in a library, walking around, talking together, reading in paper-books from the shelves, ready to be consulted by a visitor. The visitors of the library choose a book they would like to read, and the book brings its reader to a place in the library or for a walk outside, while reciting its content (and possibly valid interpretations).

The idea for this library of living books comes from Ray Bradbury's novel Fahrenheit 451, a future vision of a society where books are forbidden because they are considered dangerous, and that happiness must be obtained through an absence of knowledge and individual thought. The number 451 refers to the temperature at which book paper starts to burn. As books are forbidden in this society, an underground community of people learn books by heart in order to preserve them for the future.

Books are read to remember and written to forget. To memorize a book, or more poetically 'to learn a book by heart', is in a way a rewriting of that book. In the process of memorizing, the reader for a moment steps into the place of the writer, or rather he / she is becoming the book. Maybe the ability to learn a whole book by heart is relative to what book you choose, the time you invest, and perhaps your skills. But, however much or well you learn something by heart you have to keep practicing it, otherwise you will forget it again. Perhaps by the time you reach the end you will have forgotten the beginning. Learning a book by heart is an ongoing activity and doing. There is nothing final or material to achieve, the practice of learning a book by heart is a continuous process of remembering and forgetting.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts field as a choreographer and performer. Although some of her works explore other media or other formats, such as video, books and writing, her interest is always in their relationship to the performing arts as a practice and a situation. She has worked since 1994 as a dancer and performer for a number of companies and projects, and develops her own work since 2002. She presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both as a collaborator and as a performer. A retrospective of her work was presented at Black Box theatre in Oslo in 2015, and the focus program Idiorritmias at MACBA in Barcelona in 2018. Her project ‘Time has fallen asleep in the afternoon sunshine’ is ongoing since 2010, presented twice at Kunstenfestivaldesarts in Brussels in 2013 & 2017, Sydney Biennale in 2016, Index Foundation in Stockholm in 2019, Oslobiennalen First Edition in 2019-2020, Trust & Confusion at Tai Kwun Arts in Hong Kong in 2021, Sao Paulo Biennale 2021. She will bring several pieces to Amant in New York in 2022, and develop a project in residence at Les Laboratoires d'Aubervilliers in Paris 2022/ 2023.

Mette Edvardsen is structurally supported by Norsk Kulturråd (2021 - 2025), BUDA Arts Centre Kortrijk (2017 - 2021) and she is associated artist at Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie (France) for the period 2019 - 2021. She is currently finalizing her research as a Phd candidate at Oslo National Academy of the Arts.

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

About EXPLORING PLUREALITIES:

By implementing transdisciplinary activities in the field of contemporary performing and visual arts, the EXPLORING PLUREALITIES project aims at audience development and supports contemporary Romanian art creators, in partnership with Norwegian artist Mette Edvardsen and in cooperation with Romanian and international artists and professionals. Creating a favorable framework for the development of art, through opportunities for professional evolution - job shadowing and mentoring, the project implemented by the 4Culture Association proposes a progressive approach, based on analysis and prospecting of innovative directions, by identifying and assuming hybrid artistic formats.

Grant value (85% EEA Grants and 15% national budget): 963,612 Lei (195,288.49 Eur)

Duration: 24 months

www.exploringplurealities.com

Media Partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

This project is financed with the support of EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Programme.

 

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. More info on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro

RO-CULTURE is implemented in Romania by the Ministry of Culture through the Project Management Unit. The Programme aims at strengthening social and economic development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The total budget amounts to 34 million EUR. More details are available on www.ro-cultura.ro

 

 

 

Vreme de o lună, Brașovul devine o imensă galerie de artă. Din 1 octombrie începe BIENALA ALBASTRĂ, ediția a treia!
Muzică-Dans-Arte 26 Septembrie 2023, 13:37

Vreme de o lună, Brașovul devine o imensă galerie de artă. Din 1 octombrie începe BIENALA ALBASTRĂ, ediția a treia!

Asociația Culturală Artessentia organizează în Brașov, în perioada 1 octombrie- 5 noiembrie 2023, BIENALA...

Vreme de o lună, Brașovul devine o imensă galerie de artă. Din 1 octombrie începe BIENALA ALBASTRĂ, ediția a treia!
Classic Unlimited 2023 - Cea de-a șaptea ediție a turneului național de pian debutează la Reșița, pe 1 octombrie
Muzică-Dans-Arte 26 Septembrie 2023, 13:33

Classic Unlimited 2023 - Cea de-a șaptea ediție a turneului național de pian debutează la Reșița, pe 1 octombrie

Cea de-a șaptea ediție a turneului național de pian Classic Unlimited va debuta pe 1 octombrie, în centrul...

Classic Unlimited 2023 - Cea de-a șaptea ediție a turneului național de pian debutează la Reșița, pe 1 octombrie
Cea de-a 23-a ediție One Night Gallery are loc la MINA, Museum of Immersive New Art
Muzică-Dans-Arte 26 Septembrie 2023, 12:23

Cea de-a 23-a ediție One Night Gallery are loc la MINA, Museum of Immersive New Art

One Night Gallery, prima galerie de new media art din România care îmbină arta și tehnologia într-un nou...

Cea de-a 23-a ediție One Night Gallery are loc la MINA, Museum of Immersive New Art
Ioan Holender, invitatul primei ediții Scena Gândirii din noua stagiune a ONB
Muzică-Dans-Arte 26 Septembrie 2023, 05:46

Ioan Holender, invitatul primei ediții Scena Gândirii din noua stagiune a ONB

Scena Gândirii , seria de conferințe desfășurate sub cupola Operei Naționale București, revine în stagiunea de...

Ioan Holender, invitatul primei ediții Scena Gândirii din noua stagiune a ONB
Tech Rider's Dilemma - despre disfuncționalități, arhivare și conservare în arta noilor media
Muzică-Dans-Arte 25 Septembrie 2023, 14:24

Tech Rider's Dilemma - despre disfuncționalități, arhivare și conservare în arta noilor media

Ce se întâmplă cu lucrările de artă care devin disfuncționale, mai pot intra într-un circuit expozițional?...

Tech Rider's Dilemma - despre disfuncționalități, arhivare și conservare în arta noilor media
CELULAR - un proiect cultural de cercetare, documentare artistică și producție de teatru
Muzică-Dans-Arte 25 Septembrie 2023, 14:17

CELULAR - un proiect cultural de cercetare, documentare artistică și producție de teatru

CELULAR, un proiect cultural de cercetare, documentare artistică și producție de teatru este menit să implice publicul urban...

CELULAR - un proiect cultural de cercetare, documentare artistică și producție de teatru
Festivalul internaţional PROPATRIA se desfăşoară în 6 ţări şi începe pe 1 octombrie în celebra Piazza di Spagna din Roma cu Ansamblul folcloric “Țara Vrancei”
Muzică-Dans-Arte 25 Septembrie 2023, 13:39

Festivalul internaţional PROPATRIA se desfăşoară în 6 ţări şi începe pe 1 octombrie în celebra Piazza di Spagna din Roma cu Ansamblul folcloric “Țara Vrancei”

Artiști români din toate colțurile lumii ajung anul acesta prin Festivalul Internațional PROPATRIA în comunități...

Festivalul internaţional PROPATRIA se desfăşoară în 6 ţări şi începe pe 1 octombrie în celebra Piazza di Spagna din Roma cu Ansamblul folcloric “Țara Vrancei”
Create.Act.Enjoy propune un nou proiect: Muzeul Frustrărilor
Muzică-Dans-Arte 25 Septembrie 2023, 13:11

Create.Act.Enjoy propune un nou proiect: Muzeul Frustrărilor

Te-ai uitat vreodată cu voioșie la o problemă? Ai ocazia la Muzeul Frustrărilor!

Create.Act.Enjoy propune un nou proiect: Muzeul Frustrărilor
Ascultă live

Ascultă live

15:30 - 16:00
Scena și ecranul
Ascultă live Radio România Cultural
15:05 - 18:00
Obiectiv, România
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
15:00 - 16:00
LADA DE ZESTRE
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru