Ascultă Radio România Cultural Live

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19

22 Martie 2020, 07:51

Având în vedere
dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și
completările ulterioare,

Ținând seama de
evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență,
aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,

În temeiul art. 4
alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2
la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor
interne
emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1. – (1)
Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

(2) Prin excepție,
sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

(3) Măsura se aplică începând cu data de
22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. – (1) Se suspendă
temporar activitățile de comercializare cu
amănuntul, a produselor și serviciilor, în
centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori
economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice
și a serviciilor de curățătorie.

(2) Prin
centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare
în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse,
servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură
comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 22
martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. – (1)Circulația
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea
măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării
oricărui grup de persoane.

(2) Prin formarea
unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane
care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 - 22.00, se recomandă ca
circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai
pentru următoarele motive:

a) deplasarea în
interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când
activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată
de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea
de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum
și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru
asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din
motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de
familie;

e) deplasări scurte,
în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a
oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. – (1)În
intervalul orar 22.00 - 06.00, circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.

(2) Pentru
verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate,
legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe
propria răspundere.

(3) Pentru
verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe
propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Declarația pe
propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa
locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data
completării și semnătura.

(5) Măsura se aplică începând cu data de
23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin
punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor,
cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare
de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe
teritoriul României a cetățenilor
străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii:

a) sunt membri de
familie ai cetățenilor români;

b) sunt membri de
familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului
Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un
permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de
autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de
autoritățile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;

d) sunt persoane care
se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un
alt document echivalent;

e) este personal diplomatic
sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau
personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) sunt pasageri în
tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) sunt pasageri care
călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);

h) sunt persoane care
au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

(3) Măsura se aplică începând
cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele
izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care
părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților
competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate
și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină
instituționalizată, sub pază.

(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19,
care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea
autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de
răspunderea contravențională sau penală.

(4) Măsurile se
aplică începând
cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 8. – (1)
Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină
evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă
formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării
expunerii lor în afara locuințelor.

(2) Evidențele se
actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului
București de coordonare și conducere a intervenției.

(3) Comitetele
locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență
identifică modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).

(4) Măsurile se
aplică începând
cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 9.
(1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie
2020, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2)
și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se pot oficia
slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără
accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(3) Se pot oficia
acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la
care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor
bolnavi la domiciliul acestora”.

2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un
nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile
alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă
cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.

3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un
nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Alte excepții de
la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului
sănătății.”

(2) Măsurile se
aplică începând
cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 10. –(1) Sunt abilitate să asigure
aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:

a) Poliția
Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare
Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii
autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1
și 2;

b) Poliția
Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la art. 3,
5 și 7;

c) Poliția de
Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.

(2)
Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate
cu prevederile art.27 din Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și
completările ulterioare.

(3) Personalul
instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenții
și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de
urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. –(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

(2) Furnizorii
de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje
difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre
conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ascultă live

Ascultă live

06:00 - 07:00
Album de colecție
Ascultă live Radio România Cultural
05:05 - 07:00
Bună dimineaţa, România!
Ascultă live Radio România Actualităţi
Acum live
Radio România Muzical
Ascultă live Radio România Muzical
Acum live
Radio România Internaţional
Ascultă live Radio România Internaţional
Acum live
Radio România 3net
Ascultă live Radio România 3net
06:00 - 07:00
Folcloria
Ascultă live Radio România Antena Satelor
Acum live
Radio Vacanța Fresh
Ascultă live Radio Vacanța Fresh
Acum live
Radio Vacanța Gold
Ascultă live Radio Vacanța Gold
Acum live
Radio Vacanța Nostalgia
Ascultă live Radio Vacanța Nostalgia
Acum live
Radio România București FM
Ascultă live Radio România București FM
Acum live
Radio România Braşov FM
Ascultă live Radio România Braşov FM
Acum live
Radio România Cluj
Ascultă live Radio România Cluj
Acum live
Radio România Constanța
Ascultă live Radio România Constanța
Acum live
Radio România Oltenia Craiova
Ascultă live Radio România Oltenia Craiova
Acum live
Radio România Iași
Ascultă live Radio România Iași
Acum live
Radio România Reșița
Ascultă live Radio România Reșița
Acum live
Radio România Tg Mureș
Ascultă live Radio România Tg Mureș
Acum live
Radio România Timișoara
Ascultă live Radio România Timișoara
Acum live
Radio Chişinău
Ascultă live Radio Chişinău
Acum live
Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Ascultă live Radio România Tg Mureș în limba maghiară
Acum live
Radio România Cluj în limba maghiară
Ascultă live Radio România Cluj în limba maghiară
Acum live
Radio eTeatru
Ascultă live Radio eTeatru