‘TIME IS …ENGLISH’: O SERIE DE INSTRUMENTE LEXICO-GRAMATICALE CURENTE, FOLOSITE PENTRU A REDA NOŢIUNEA DE COMPARAŢIE
19 February 2020
‘TIME IS …ENGLISH’: MARCATORI AI INTEROGAŢIEI
26 February 2020

‘ANGLO-LOGOS’ 57 -21 FEB., 2020

Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Micuţa şi simpatica sintagmă repetitivăsau, în termeni riguros gramaticali: ‘reduplicativă–: ‘Chit-chat‘ face dovada unui …”spirit neîngrădit de socializare”, având în vedere semnificaţiile sale de profunzime: “Discuții mărunte ori despre nimicuri sau despre vrute şi nevrute/ flecăreală/ pălăvrăgeală/ sporovăială/ bârfe/ taclale/ taifas/ trăncăneală/ sau vorbărie“.

-Verbul de bază de la care derivă ‘chat‘, unul dintre cei doi termeni constitutivi –cu formă de diminutiv– ai acestei sintagme nominale sau substantivale este ‘chatter‘, folosit, altminteri, în paralel, conform specialiştilor, şí în calitate de substantiv, încă din secolul al 13-lea.

-În limba engleză, există, de altfel, numeroase cazuri de astfel de expresii bíunivoce, aliterative sau rimate, de factură eminamente conversaţională, şi care constituie una dintre particularităţile de maximă vizibilitate ale acestei limbi. Cu titlu de exemplu: ‘easy-peasy = “floare la ureche/ simplu ca bună ziua”; ‘flim-flam = “fleacuri/ bazaconii/ baliverne”; ‘goody-goody = “persoană mironosiţă/ ipocrită/ prefăcută/ smiorcăită”; ‘helter-skelter‘ = “debandadă/ harababură/ vraişte”; ‘palsy-walsy = “amic/ prieten la cataramă”; ‘pitter-patter = “răpăit/ tropăit sau tropotit”; ‘see-saw‘= “leagăn/ balansoar/ scrânciob”; ‘tick-tock‘ = “tic-tac”, etc etc etc.

-Lexicologii britanici semnalează atestarea sintagmei ‘chit-chat‘ în cuprinsul a două fragmente de text, independente, din anul 1710:

-Primul dintre acestea face parte din culegerea de proverbe alcătuită de moralistul englez, Samuel Palmer, şi intitulată: ‘Moral essays on some of the most curious English, Scotch, and foreign proverbs’ (“Eseuri moralizatoare despre câteva dintre cele mai curioase proverbe engleze, scoţiene şi străine”):

 • «’Tis the custom of foolish people …in their chit chat to be always biting people’s reputation behind their back’».
 • = «Stă în obiceiul celor nătângi …ca, în flecărelile lor mărunte, să facă arşice reputaţia oamenilor pe la spatele acestora».

-Cel de-al doilea fragment indicat figurează în paginile unei piese de teatru, creaţie a scriitorului, dramaturgului şi politicianului irlandez, Sir Richard Steele /1672–1729/, publicată într-unul dintre numerele din anul 1710 ale renumitului periodic britanic pe teme literare şi mondene: The Tatler‘ (“Flecarul“):

 • ‘If Ralph had Learning added to the common Chit-Chat of the Town…’
 • = “De-ar fi ca Ralph să dea apă la moară şi cu Învăţătura gurilor slobode ale târgului…”
Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

******

-La polul opus…”verbiajului fără restricţii” definit prin sintagma anterioară, una dintre modalităţile prin care se redă, în limba engleză, încercarea de a intra într-o conversaţie, cu slabe speranţe de a şi reuşí acest lucru, din pricina cuiva care monopolizează discuţia, vorbind nonstop şi dând, implicit, foarte puţine şanse unui terţ interlocutor de a interveni este sintagma, sau după caz, expresia verbală idiomatică: ‘(Get) A word in edgeways‘, –cu varianta:A word in edgewise‘–, …traductibilă prin:A plasá…/ ori a strecura  un  cuvânt/  sau  o  vorbă“.

-Aceste expresii sunt relativ recente, provenind din Marea Britanie a secolului al 19-lea, termenii din componenţa lor, şi anume: ‘edgeways‘,respectivedgewise‘ indicând, la propriu, o anumită direcţie, desemnată prin combinaţia lexicală: ‘proceeding edge first‘: = “avansare/ deplasare/ direcţionare/ ori dirijare cu muchia înainte(având în vedere accepţiile de: margine/ muchie/ sau tăiş ale substantivului: edge‘).

Imaginea la care face aluzie această construcţie verbală este încercarea/ sau tentativa concretă de a-şi face loc cu greu printr-o mulţime de oameni, cu poziţionarea pe lateral a corpului, altfel spus, în limbaj informal:în dungă“.

Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Expresia verbală: ‘Edging forward‘ ilustrează cu exactitate: “Avansarea/ sau progresia pas cu pas“. Specifică limbajului nautic, ea a fost întrebuinţată, pentru prima oară, în secolul al 17-lea, cu scopul de a descrie înaintarea lentă, în voltă (cu mişcări circulare/ sau “în arc de cerc“) a unei  ambarcaţiuni.

-Un exemplu celebru în literatura de specialitate, oferit în acest sens, se află în cartea: ‘The generall historie of Virginia, New-England and the Summer Isles’, (“Istoria generală a statului Virginia, din Noua Anglie, şi a Insulelor Summer”), lucrare din anul 1624 a căpitanului de marină, John Smith /c.1580-1631/.

/n.b.: John Smith ofiţer de marină, explorator, guvernator colonial, Amiral al regiunii New England, din nord-estul S.U.A. şi autor englez ale cărui lucrări şi hărţi geografice au contribuit, în mod substanţial, la încurajarea şi sprijinirea procesului de colonizare engleză  a  Lumii  Noi/:

 • ‘After many tempests and foul weather, about the fourteenth of March we were in thirteen degrees and a half of Northerly latitude, where we descried a ship at hull; it being but a fair gale of wind, we edged towards her to see what she was’.
 • = “După multe [zile] de furtuni şi vreme potrivnică, în preajma lui 14 martie ajunserăm la treisprezece grade şi jumătate latitudine nordică, unde zărirăm o corabie la cóca; neadiind decât un vânticel molcom, ne îndreptarăm încet-încet înspre ea, ca să vedem ce hram purta”.

-Un context în care sintagma figurează –sub o altă formă verbală, însă– în accepţia tentativei de intervenţie a cuiva într-o conversaţie monopolizată de unul dintre conlocutori a fost identificat în cartea, publicată în anul 1683: ‘Art of Converse’ (“Arta conversaţiei”), operă a medicului şi scriitorului protestant scoţian, David Abercromby /?-c.1702/:

 • ‘[…] Without giving them so much time as to edge ín a word‘.
 • = “[…] Fără a le da prea mult răgaz să strecoare vreun cuvânt“.

-Primul exemplu indicat ca incluzând această sintagmă, în forma cunoscută şi întrebuinţată la ora actuală, se întâlneşte în paginile aşa-numitului ‘Interludiu într-un act: Twelve Precisely! Or, A Night At Dover’ (“Douăsprezece fix! sau O noapte la Dover”), publicat în anul 1821, creaţie dramatică a lui Henry M. Milner, dramaturg şi autor englez de melodrame şi tragedii populare:

 • Sir F. (Aside): ‘Curse me, if I can get a word in edgeways!’
 • = Sir F. /n.b.: Ferdinand Frisky, unul dintre protagonişti/ (Aparte): “Blestemat să fiu dacă mi-e cu putinţă strecor şi eu o vorbuliţă!”

******

Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Ca orice expresie idiomatică a limbii engleze care …”se respectă”, ‘Bob’s your uncle‘ are un camuflaj semantic perfect în persoana unui anume “Bob /care/ e unchiul tău“. Ea este atât de comună în uzanţa vorbitorilor nativi britanici, încât a generat şi alte variante, la fel de hazlii –în spiritul umorului suí géneris al insularilor–, ca de pildă: Robert’s your auntie’s husband‘, şi redată, mot-à-mot, prin: Robert e bărbatul mătuşicii tale.

-‘Bob’s your uncle‘ este, aşadar, o expresie idiomatică exclamativă folosită pentru a certifica…/ sau a da asigurări că:Totul e bine/ în ordine/ sau în regulă(engl: ‘Everything is all right‘).

-Cu toate că a făcut obiectul unor cercetări asidue din partea etimologiştilor, originea acestei expresii amuzante şi încărcate de tâlc a rămas învăluită în mister, tot ceea ce se avansează nefiind decât sugestii în diverse grade de plauzibilitate.

-Prima şi cea mai vehiculată sursă, cotată ca fiind şi cea mai plauzibilă, îl are drept inspirator pe cel de-al douăzecilea Prim Ministru britanic, şi anume aristocratul victorian, Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, al Treilea Marchiz de Salisbury, numit, îndeobşte, cu primul dintre numeroasele sale prenume: Robert cu menţiunea obligatorie că Bob este una dintre formele de diminutiv ale prenumelui masculin, Robert–. 

-S-a lansat, astfel, ipoteza că ‘Bob’s your uncle‘ ar deriva de la presupusul nepotism practicat de Lordul Salisbury, care şi-a desemnat un nepot favorit, Arthur Balfour, în mai multe funcţii politice, în perioada anilor 1880. Balfour şi-a succedat unchiul, în calitate de Prim Ministru al Regatului Unit, vreme de trei ani (1902-1905), atrăgându-şi, însă, la un moment dat, critici severe din pricina unor erori de guvernare, socotite drept inacceptabile. În lipsa patronajului exercitat de influentul său unchi, se consideră, totuşi, puţin probabil ca Arthur Balfour să fi putut ajunge pe culmile celebrităţii politice, aşa cum a făcut-o. Istoricul şi biograful britanic, Piers Brendon /n.1940/ consemna, bunăoară, în lucrarea sa, intitulată ‘Eminent Edwardians’ (“Edwardieni eminenţi”), şi publicată în anul 1979:

 • ‘In 1887, Balfour was unexpectedly promoted to the vital front line post of Chief Secretary for Ireland by his uncle Robert, Lord Salisbury‘.
 • = “În 1887, Balfour a fost promovat, pe neaşteptate, în postul-cheie de Secretar-Şef pentru Irlanda, de către unchiul său, Robert, Lord de Salisbury“.

-Legătura dintre un unchi Bob, deţinător al înaltei demnităţi de Prim Ministru şi…”paşaportul” către o viaţă confortabilă este evidentă. Termenii –intraţi în limba engleză prin filieră latină–: nepotism, respectiv nephew‘ (= “nepot”) fac, de altfel, ca asocierea să fie cu atât mai vădită.

-Ca fapt divers foarte interesant, documentariştii expresiei au descoperit faptul că una dintre variantele acesteia a fost preluată de către comunitatea greacă din Australia, unde personajul arhetipal, ‘(Uncle) Bob‘, responsabil cu exercitarea nepotismului britanic, a fost înlocuit cu …”omologul” său elén, ‘Spiros‘…

-Conform celei de-a doua interpretări, sursa ar reprezenta-o expresia argotică: All is bob, cu înţelesul: All is well (= “Totul e bine“). Expresia în cauză a fost listată în ‘Dictionary of the Vulgar Tongue’ (“Dicţionar de vulgarisme”), lucrare publicată în anul 1785, sub semnătura anticarului, desenatorului şi lexicografului englez, Francis Grose /1731-1791/:

 • ‘A shoplifter’s assistant, or one that receives and carries off stolen goods. All is bob; all is safe’.
 • = “Ajutor de fúr din prăvălii, sau cel ce ia în primire şi transportă bunurile sustrase. Totul e bine; totul e în siguranţă”.

-Experţii semnalează faptul că termenul bob, echivalentul argotic al aşa-numitului: shoplifter’s assistant (= “asistentul hoţului din magazine“) s-a menţinut în circulaţie pentru mai mulţi ani în acea epocă, fiind definit ca atare în dicţionarele de cuvinte şi expresii argotice ale vremii.

Bob mai era întrebuinţat, conform aceloraşi voci autorizate, şí ca termen generic pentru person (= “persoană). Cu titlu de exemplu, sunt invocaţi elevii-băieţi din cadrul şcolilor publice, practicanţi ai sporturilor de uscat, precum cricket-ul sau rugby-ul, şi care erau numiţi: dry bobs, în timp ce aceia care practicau sporturile pe apă erau desemnaţi prin sintagma antonimă: wet  bobs.

Credit foto: Arhiva  personală SILVIA  BLENDEA 

-Conform altor teoreticieni, cea de-a treia sursă potenţială a expresiei este musicalul (engl: ‘music hall‘). Cel mai cunoscut exemplu în formă scrisă a fost reperat în programul din anul 1924 al unui spectacol de revistă din Dundee, Scoţia, reprezentaţie intitulată chiar: Bobs Your Uncle.

-Expresia făcea parte, de altfel, şí din textul unei melodii, creaţie din anul 1931 a compozitorului şi textierului englez, John P. Long, şi care se intitula: ‘Follow Your Uncle Bob'(“Ascultă de Unchiul Bob”):

 • Bobs your uncle,

Follow your Uncle Bob,

He knows what to do,

He’ll look after you’.

 • = “Bob ţi-e unchi,

Ascultă de Unchiul Bob,

Căci el ştie ce să facă,

Şi de grijă o să-ţi poarte”.

-Cântecul a fost interpretat şi lansat de către cântăreaţa şi animatoarea de vodevil australiană, Florrie Forde /1875-1940/, considerată drept una dintre cele mai populare vedete de musical de la începutul secolului al 20-lea.

-Dacă disputele şi argumentele pro sau contra unei surse ori a alteia de pe…”câmpul de bătălie” ideatică a lingviştilor persistă, este, desigur, –ca în toate cazurile de “mistere” lexicale– irelevant pentru utilizatorii expresiei. În ultimă instanţă, ceea ce contează cu adevărat este faptul că oricare dintre sursele sale posibile este investită cu propria încărcătură de pitoresc, calitate care îi consfinţeşte atractivitatea şi plasticitatea.